Licytacja nieruchomości 25.05.2022r.

sygn. akt: I Co 215/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575 podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25 maja 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Nowa 29 w sali nr.119 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości należącej do

Patalej Bogusław

stanowiącej:

1/2 udziału nieruchomości położonej w 47-430 Rudy posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1R/00020917/4 w Sądzie Rejonowym w  Raciborzu.

Suma oszacowania nieruchomości podlegającej licytacji wynosi 21 266,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 949,50 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 2 126,00 zł

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 57 2490 0005 0000 4600 3582 8484 Alior Bank S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób . Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii.

Osoby chętne do oględzin nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią komornika.

W celu przeglądania akt sprawy konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią lub Sądem Rejonowym w Raciborzu.

K O M O R N I K

Tomasz Głowacki

Ostatnia aktualizacja