OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 20-04-2022 r. o godz. 10:00

sygn. akt sądowych: I Co 331/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu w sprawie przeciwko:

Marciniak Piotr

na podstawie art. 945 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575 z późn. zm.- zwana dalej kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 r. o godz. 10:00 przeprowadzi opis i oszacowanie nieruchomości:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste, drogi i inne tereny zabudowane -udział 400/1000 położonej w Racibórz mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział V Ksiąg Wieczystych o numerze GL1R/00043676/9.

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w ww. terminie w kancelarii komornika sądowego Tomasza Głowackiego – Racibórz, ul. Opawska 14/2.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc komornik

w z y w a

Wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

K O M O R N I K

Tomasz Głowacki

Ostatnia aktualizacja