Termin pierwszej licytacji 24.06.2024 o godz. 10:00

Sygn.akt Km 3054/21
sygn. akt:
I Co 133/23

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w
Raciborzu na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575 podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Nowa 29 w sali nr 202 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A CJ A

nieruchomości należącej do
KLON SEBASTIAN
stanowiącej:

Opisana w dziale III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości służebności mieszkania na rzecz: Michała Gemsa, oraz Julii Gemsa wygasła na skutek śmierci uprawnionych osób.
Suma oszacowania nieruchomości podlegającej licytacji wynosi 307 381,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 535,75 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 30 738,10 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 57 2490 0005 0000 4600 3582 8484 Alior Bank S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób . Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii. Osoby chętne do oględzin nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią komornika. W celu przeglądania akt sprawy konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią lub Sądem Rejonowym w Raciborzu.

KOMORNIK Tomasz Głowacki

Ostatnia aktualizacja