Jak wybrać odpowiedniego komornika?

ZASADA OGÓLNA

Ogólną zasadą jest, że komornik działa w obszarze swojego rewiru. Rewirem komornika jest w myśl art. 8 pkt. 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U.2018 poz. 771 – zwana dalej uoks) obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik.

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ REWIR KOMORNIKA

Każdy komornik jest zobligowany do posługiwania się nazwą której enumeratywne wymogi reguluje ustawa. Dzięki temu zawsze w nazwie kancelarii zawarta jest nazwa sądu dla którego jest właściwy tj. np. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu.

Dzięki wymogowi posiadania stałej nazwy kancelarii strona w łatwy sposób może ustalić czy dany komornik będzie właściwy „miejscowo” dla danego dłużnika (z uwagi na jego miejsce zamieszkania w okręgu danego sądu).

INSTYTUCJA PRAWA WYBORU KOMORNIKA

Prawodawca  w ustawie o komornikach sądowych przewidział odstępstwo od ogólnej zasady komornika właściwego miejscowo na rzecz prawa wierzyciela do wyboru komornika.

Możliwość wyboru jest jednak obwarowana pewnymi wymogami stawianymi komornikowi tak by mógł działać poza obszarem swojej właściwości (poza swoim rewirem). Kwestie tę reguluje precyzyjne art. 10 uoks. Pamiętać należy, że pomimo spełnienia przez komornika wymogów do prowadzenia spraw poza rewirem ustawodawca wymienił sprawy egzekucyjne które mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez komornika właściwego miejscowo tj:

– o egzekucję z nieruchomości

– o wydanie nieruchomości

– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Prawo wyboru komornika dotyczy tylko i wyłącznie spraw egzekucyjnych. Tym samym np. instytucję doręczenia korespondencji sądowej komornik może realizować jedynie w ramach własnego rewiru.

Prawo wyboru komornika ogranicza się do Apelacji sądu w obszarze właściwości którego komornik ma siedzibę i tak np. dla Apelacji Katowickiej będzie to obszar województwa Ślaskiego.

Pamiętać należy, że w przypadku wyboru komornika koniecznym jest zawarcie we wniosku egzekucyjnym sformułowania, że wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika.

To czy komornik może prowadzić sprawy z wyboru można zweryfikować na stronie internetowej sądu rejonowego przy którym działa komornik w ramach wykazu kancelarii komorniczych.

MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA SPRAWY DO KOMORNIKA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WIERZYCIELA

Warto nadmienić, że możliwym jest złożenie sprawy do komornika który nie jest właściwy miejscowo dla dłużnika, a jednocześnie nie ma prawa prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela. Kwestie tą reguluje art. 1081 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U 2020.1575 z późn. zm.- zwana dalej kpc) Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. 

Ostatnia aktualizacja