Termin drugiej licytacji 15.01.2024 o godz. 11:30

Sygn.akt Km 2963/19
sygn. akt: I Co 950/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575 podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 stycznia 2024 roku o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Nowa 29 w sali nr 202 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A CJ A

nieruchomości należącej do

Turowska Iwona

dłużnicy rzeczowi: Zyzik Piotr, Zyzik Dawid
położonej w Turze, przy ul. Raciborska 19
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr GL1R/00054769/8 w Sądzie Rejonowym w RACIBÓRZ.

Suma oszacowania nieruchomości podlegającej licytacji wynosi 161 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 57 2490 0005 0000 4600 3582 8484 Alior Bank S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób . Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii.
Osoby chętne do oględzin nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią komornika.
W celu przeglądania akt sprawy konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią lub Sądem Rejonowym w Raciborzu.

KOMORNIK Tomasz Głowacki

Ostatnia aktualizacja