Termin drugiej licytacji 18.03.2024 o godz. 10:30

Sygn.akt Kms 27/22
sygn. akt: I Co 267/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575 podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 marca 2024 roku roku o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Nowa 29 w sali nr 202 odbędzie się:

D R UGA L I C Y T A CJ A

nieruchomości należącej do

Drobny Tomasz

stanowiącej:

7/12 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, którą stanowi działka gruntu numer 966/1 o powierzchni 0,0558 ha, objęta jest Księgą Wieczystą Nr GL1R/00012639/2 położona jest w województwie śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzyżanowice, obrębie ewidencyjnym Tworków przy ul. Zamkowej 3.

Suma oszacowania nieruchomości podlegającej licytacji wynosi 69 525,00 zł Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 350,00 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 6 952,50 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 57 2490 0005 0000 4600 3582 8484 Alior Bank S.A.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób . Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii.
Osoby chętne do oględzin nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią komornika.
W celu przeglądania akt sprawy konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią lub Sądem Rejonowym w Raciborzu

KOMORNIK Tomasz Głowacki

Ostatnia aktualizacja